Español
Català
English

Avís legal

Invivo Capital Partners S.G.E.I.C. S.A.(en endavant, «INVIVO CAPITAL»), amb CIF A67349803, és una societat de dret espanyol, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 46776, foli 216, full número B-530559, inscripció 1a. La societat s’encarrega de gestionar el nom de domini invivo.capital (en endavant i conjuntament, el «lloc web»).

Adreça: Passeig de Gràcia, 54, 2n D, Barcelona (08007).

Correu electrònic: info@invivo.capital.

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 • L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
 • La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
 • Els usuaris poden visitar les pàgines d’aquest lloc web lliurement i no es requereix la subscripció prèvia o el registre d’usuaris.
 • INVIVO CAPITAL es reserva el dret a modificar sense avís previ el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, us recomanem que visiteu periòdicament aquesta secció.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2019. Invivo Capital Partners S.G.E.I.C. S.A. Tots els drets reservats.

 • Aquest lloc web i els continguts inclosos en aquest: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de INVIVO CAPITAL o de tercers que han autoritzat el seu ús a INVIVO CAPITAL, per tant, queda expressament prohibida l’explotació sense l’autorització d’INVIVO CAPITAL.
 • L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició de cap dret de propietat sobre els continguts que apareixen en aquest per part dels usuaris.
 • INVIVO CAPITAL es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense avís previ.
 • Es permet la creació d’enllaços (links) a aquest web, sempre que siguin enllaços a la pàgina principal. Es prohibeixen expressament enllaços profunds a altres pàgines (deep link), el seu entramat (framing), així com qualsevol altre enllaç no autoritzat. En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un enllaç o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran d’aconseguir l’autorització expressa i per escrit d’INVIVO CAPITAL sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi l’enllaç, ni l’aprovació o acceptació per part d’INVIVO CAPITAL dels seus continguts o serveis.

3. USOS PROHIBITS

Queda prohibit qualsevol mena d’utilització de les obres, creacions o signes distintius esmentats, inclòs qualsevol mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, sobre qualsevol mena de suport, sense l’autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una violació sancionable d’acord amb la legislació vigent.

4. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 • INVIVO CAPITAL es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • INVIVO CAPITAL no serà responsable, en cas que s’hagi d’interrompre el servei, del retard o del mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin del control d’INVIVO CAPITAL i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen en causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, INVIVO CAPITAL no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs i INVIVO CAPITAL no es pot responsabilitzar del contingut, la utilitat o exactitud d’aquests. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin, la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.
 • INVIVO CAPITAL no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
 • INVIVO CAPITAL no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i INVIVO CAPITAL es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola. Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i INVIVO CAPITAL ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Text actualitzat a 14 d’abril de 2020.

TOP